Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 96. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam
Webhosting
TANGER computersystems 


Kurz Bhagavadgíty 96. lekce

96. pokračování korespondenčního kurzu - verše 15.1-5
Nauka o Nejvyšší Osobě.
V této kapitole se nejprve dozvíme o symbolickém stromu života. Tento strom života je nesmírně odolný. Pro jeho poražení je nutno pěstovat odříkání a odpoutání. Zároveň je nutno hledat oporu do další existence právě v Nejvyšší Osobě.
Tato Osoba je s námi v každém okamžiku a není nutno ji získávat. Jen je nutno uvědomit si její existenci. Tato cesta vede skrze klid, moudrost a poznání. Potom můžeme rozlišit nižší Osobu, která je odpovědná za všechny pomíjivé projevy. Až ji poznáme, začneme vnímat i Osobu Nejvyšší, neviditelnou, neměnnou a věčnou. Je to naše pravé Já, je to pravá podoba Kršny.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 15.1.

šrí bhagaván uváča
úrdhvamúlamadhahšákhamašvattham práhuravjajam
čhandámsi jasja parnáni jastam veda sa vedavit


Šrí Bhagaván uvádí :
Praví se, vzhůru kořeny, dolů větve, smokvoň věčná,
zpěvy jejími listy jsou, kdo je zná, ten je Véd znalý.
Blahoslavený Pán pravil:
Nahoře má kořeny, dole má větve, to se o věčné smokvoni posvátné praví. Všechny chvalozpěvy jsou její listy. Kdo toto pozná, ten je znalý Véd.
Tento symbolický strom prorůstá celým naším životem. Všechny náboženské zpěvy jsou pouhými lístky tohoto majestátního stromu. Náboženská znalost, je znalost jednotlivých lístků stromu. Stále však tomuto znalci uniká znalost větví, kmene a kořenů.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
úrdhvanahoře
múlamkořeny
adhahdole; dolů
šákhamvětve
ašvatthamAšvattha - smokvoň posvátná, banyján, posvátný fíkovník
práhuručit; sdělit
avjajamneměnné; skutečné
čhandámsizpěvy; texty knih
jasjaon; ten
parnánilisty
jahkdo
tamk němu; tomu
vedavědět; Védy, posvátné knihy
sahon; ten; tak
vedavědět; Védy, posvátné knihy
vitznalý
Verš : 15.2.

adhaščordhvam prasrtástasja šákhá gunapravrddhá višajapraváláh
adhašča múlánjanusantatáni karmánubandhíni manušjaloke


Dolů a nahoru jdou její větve, jakostmi a věcmi živí větvičky,
vespodu kořeny se prodírají, jež činnostmi poutají světy lidí.
Dolů a nahoru vedou její větve, které jsou živené kvalitami, její větvičky jsou smyslové předměty, a dole kořeny se prodírají, které pomocí činů poutají lidský svět.
Všechny naše činy živí tento strom. Jedná se o rovinu našich povinností, které konáme pro přežití lidského rodu a celé přírody. Zároveň se jedná o rovinu naší mysli, kdy naše víra a naše touhy a závislosti udržují při životě strom nevědomosti.
adhahdole; dolů
čaa; také
urdhvamnahoru
prasrtásvedou
tasjajeho
šákhávětve
gunakvality
pravrddhánaplnit se; dozrát
višajapředmět; záměr
praváláhvětvičky
adhahdole; dolů
čaa; také
múlánikořeny
anusantatániprodírat se
karmačin; činnost
anubandhínipřivážou
manušjalidský
lokesvět
Verš : 15.3.

na rúpamasjeha tathopalabhjate nánto na čádirna ča sampratišthá
ašvatthamenam suvirúdhamúlamasangašastrena drdhena čhittvá


Její tvary tady nelze postihnout, konec, začátek, nebo upevnění.
Tu smokvoň s velmi pevnými kořeny znič ostrou zbraní nepřipoutanosti.
Její podobu zde nelze postihnout, ani konec, ani začátek, ani její upevnění. Smokvoň tuto s velmi pevnými kořeny rozetni pevnou zbraní nepřipoutanosti.
Tento strom opravdu nelze postihnout. Ardžuna jeho podobu zahlédl v 11. kapitole, když mu Kršna umožnil vidět celý vesmír. Tato vize ho však velice rozrušila.
Tento verš však mluví o rozvazování pout, které dává člověku nástroj na vykořenění tohoto stromu života. Nepřipoutanost se buduje v klidu meditace i při práci a plnění povinností.
naAni; ne-
rúpampodoba; forma
asjatéto; tohoto
ihazde
tathataké
upalabhjatedosáhnout
naAni; ne-
antokonec
naAni; ne-
čaa; také
ádirpočátek; začátek
naAni; ne-
čaa; také
sampratištháupevnění
ašvatthamAšvattha - smokvoň posvátná, banyján, posvátný fíkovník
enamtoto
suvelmi
virúdhapevné
múlamkořeny
asanganepřipoutanost
šastrenazbraň
drdhenahouževnatá; pevná
čhittvározetni
Verš : 15.4.

tatah padam tatparimárgitavja jasmingatá na nivartanti bhújah
tameva čádjam purušam prapadje jatah pravrttih prasrtá purání


Stavu toho tou nejskvělejší cestou, která tam vede a již nevede zpět
pak se schovej k té Osobě prvotní, ze které činy věčně vystupují.
Potom se uchyl k té prvotní Osobě, ze které odedávna činy vycházejí, vstup do onoho stavu tou jedinou cestou, která vede tam a už nenavrací zpět.
Dále budeme potřebovat umění víry a oddanosti. Při kácení stromu nevědomosti i po jeho poražení potřebujeme jinou pevnou oporu. Nelze zůstat ve vzduchoprázdnu uprostřed ničeho.
Popisovaná jediná cesta se dá vykonat, pokud je hledající vyzbrojený vírou v dokonalost Brahma a odhodlaností s ním splynout. Potom se už nemusí vrátit zpět do stavu nevědomé nesvobody.
tatahpotom
padamstav
tatto
parimárgitavjajistou cestou
jasminv kterém; kde
gatávede
naAni; ne-
nivartantinesetrvat; odejít
bhújahznovu; dále
tamk němu; tomu
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
ádjamprvotní; počáteční
purušambytost; osoba
prapadjeuchýlit se
jatahz nehož; z čeho; když
pravrttihčinit
prasrtávedou
puráníodvěký
Verš : 15.5.

nirmánamohá džitasangadošá adhjátmanitjá vinivrttakámáh
dvandvairvimuktáh sukhaduhkhasamgňairgaččhantjamúdháh padamavjajam tat


Nezmaten poctou, znalý svazků hrozby, prostoupen věčným Já, opustil touhu,
prostý dvojnosti štěstí a strast zvaných, bez klamu dojde do stavu věčného.
Oproštěním od pýchy a klamu, bez zla ulpívání, znalostí podstaty Já, osvobozením od tužeb, mimo vliv protikladů zvaných štěstí a strast, lze dosáhnout onoho stavu věčnosti.
Zde jsou podrobněji popsány vlastnosti potřebné k úspěchu. Jako první to je odstranění klamného pocitu existence a vlastnictví. Tyto pocity budují pocit výjimečnosti v myslí zobrazované představě světa. Další je ovládání hrozby svazků s ostatními bytostmi. Předchozí věta varovala před svazkem s věcmi a společenským postavením, ta další varuje před svazky se svými blízkými. Svoboda vede skrze osamění, ale pocit samoty musí samozřejmě zemřít spolu s pocitem výjimečnosti. Poznáme-li podstatu těchto pocitů, které budují nesvobodu, můžeme začít hledat svobodu v neviditelné podstatě pravého Já.
Další pomocné metody jsou odstraňování tužeb a s nimi nekontrolovatelné proměnlivosti stavu mysli od pocitů smutku a neštěstí k prožitkům slasti a štěstí. Pokud tyto procesy dostaneme pod vlastní kontrolu, potom se blížíme stavu tiché věčnosti.
nirbez
mánapocta; pýcha
moházmatení představ; klam; iluze
džitavládnout
sangaspolečnost; společenství; vazby
došáchybné
adhjátmaprostoupený Já; celé Já
nitjávěčné
vinivrttaopustit
kámáhtouha
dvandvairdvojnost
vimuktáhvysvobozen
sukhaštěstí; radost
duhkhaneštěstí; strast
samgňairpřipomínat; nazývat
gaččhantizískat
amúdháhmoudrý; nezmatený
padamstav
avjajamneměnné; skutečné
tatto
Předchozí lekce      Následující lekce


Zařazeno dne : 1.12.2011, zobrazeno : 2190

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Přidáno vyhledávání textu na stránkách webu - naleznete jej v levém panelu téměř dole

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish